EU Authorities Shutdown On Bitcoin Transaction Mixer

A bitcoin transaction mixer has been seized and shut down by authorities in the European Union.


EU Authorities Shutdown On Bitcoin Transaction Mixer written by Stan Higgins @ https://www.coindesk.com/eu-authorities-crack-down-on-bitcoin-transaction-mixer May 22, 2019 Stan Higgins

Comments are closed.